Archiv autora: Přemysl Rozehnal

Autor: Přemysl Rozehnal

Místopředseda spolku Čisté Mutěnice

Není všechno tak, jak to vypadá

Možná se vám zdá, že kolem dekontaminačních ploch v Mutěnicích se dlouho nic neděje, že celá věc jaksi “vyšuměla”. Můžu vás však ujistit a uklidnit, že to tak ani zdaleka není a i nadále je životní prostředí v Mutěnicích naší prioritou. I přes dílčí úpravy ke kterým jsme provozovatele přinutili v podobě “zaizolování” záchytných jímek, není stále dořešen dezolátní stav samotných dekontaminačních ploch.

Celý příspěvek

Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015

Jsme rádi, že se nám daří vyvíjet tlak na provozovatele dekontaminačních ploch v Rokytí a Genžích firmy ENVISERVIS s.r.o a nutit ji tak k nápravě mnoho let trvajícímu neutěšenému stavu jejich provozů, který ohrožuje naše životní prostředí. Každá „legrace“ ale něco stojí – kromě obrovského množství času i nemalé množství peněz. Navíc jsme pouze na začátku celého procesu (zbývá dořešit těsnost samotných dekontaminačních ploch) a proto je jisté, že další prostředky budou potřeba. Kromě této jedné kauzy jsou stále nedořešeny další problémy životního prostředí v Mutěnicích jako například spalovna v Šardicích nebo těžba štěrkopísku ve Bzenci. Naši pozornost a energii však budou vyžadovat i další, zatím příliš nediskutované problémy. Proto jsme se obrátili s žádostí o finanční výpomoc na vedení obce Mutěnice od kterého očekáváme, že bude hájit zájmy obyvatel a jejich právo na čisté životní prostředí a náš spolek v tomto úsilí podpoří. Celé znění žádosti:

Celý příspěvek

Boršice oběť obchodu s odpady aneb poučení pro Mutěnice

Na začátku roku 2014, stejně jako ostatní, jsme se z televize dověděli, že v našem katastru již několik let firma ENVISERVIS, s.r.o. provozuje dekontaminační plochy (skládky nebezpečného odpadu Rokytí a Genže) a taky to, že její provozy se nacházejí v žalostném stavu. Ukázalo se však, že nejsme jedinou takto postiženou obcí. V novinách jsme objevili obec s podobným problémy, ale narozdíl od Mutěnic, zde se s nimi již vypořádali.

Celý příspěvek

Beseda v Hovoranech na téma depolymerizace a jejího vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel

24.9.2014 v 19:00 proběhla v Hovoranské sokolovně beseda s Ing. Janem Rotreklem na téma pyrolýzního využití odpadů a jejího vlivu na životní prostředí a zdraví obyvatel. Besedu pořádal Spolek Hovoranských vinařů, Český svaz včelařů Hovorany, Za životní prostředí Hovoran a starosta Ing. Josef Grmolec.

V úvodu Ing. Jan Rotrekl uvedl, že celou problematiku nejdříve konzultoval s mnoha odborníky na odpady, energetiku, životní prostředí a spalovenství. Namátkou zmínil např. RNDr. Janu Suzovou enviromentální specialistku firmy SAKO Brno nebo Ing. Michaela Pohořelého, Ph.D. předsedu České asociace pro pyrolýzu a zplyňování a další. Uvedl také, že sám patří mezi zastánce této v budoucnu možná perspektivní technologie.

Celý příspěvek

Srpnová ekologická havárie na dekontaminační ploše Rokytí v Mutěnicích

Krom konstatování, že na základě nevyvratitelných faktů a důkazů došlo k další ekologické havárii v Mutěnicích, dochází také k dlouhodobé kontaminaci Mutěnského katastru tím, že odpadní voda ze záchytných jímek obsahujících vysoké koncentrace ropných látek a těžkých kovů (rozbor), které mají poločas rozpadu až 800 let, je běžně mísena na Bioplynové stanici Mutěnice s materiálem, který je zase používán ke hnojení polí.

Celý příspěvek

Komentář spolku Čisté Mutěnice k XXIV. veřejnému zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Místo věcné diskuse k problému dekontaminačních ploch Rokytí a Genže o kterou se celou dobu snažil předseda spolku Čisté Mutěnice Josef Vagunda-Drgáč se debata zvrhla v dokonalý cirkus, kde někteří zastupitelé řešili, jestli by se také mohlo zakázat vinařům stříkat vinohrad, že někdo vypustil z rybníka 20 cm vody a mohl tak otrávit ryby Kyjovce (toto bylo nad míru komické, zvlášť když uvážíme, že i v samotném rybníce žily ryby a že těch pár kubíků vody přes vyprahlé pole ani do Kyjovky nedoteklo), nebo co by to bylo za katastrofu kdyby vyhořela prodejna barvy-laky. Nechápali jsme souvislost s projednávaným problémem. Celá tato fraška měla jediný účel a to odvést pozornost lidí od právě probíhající ekologické havárie na dekontaminační ploše Genže.

Pan starosta MVDr. Dušan Horák – postoj alibisty

Starosta MVDr. Horák (v čase 1:04:19) přečetl dlouhý dopis z Krajského úřadu aby nás přesvědčil, že obec tyto věci ovlivnit žádným způsobem nemůže. Zde je třeba poznamenat, že autorem onoho dopisu je p. Mikulášek, který je i autorem obou povolení na skládky, kterých nevyhovující technický stav ani nepřišel osobně zkontrolovat! Dále nás ovlažil dalšími a dalšími sliby provozovatele, že dá věci do pořádku. Kdo se chce přesvědčit, že se obec může zasadit o zrušení povolení na obě skládky a že provozovatel stále dokola jen slibuje a svoje sliby neplní, ať sleduje stránky Čistých Mutěnic – brzy uvedeme videodokument z obce Boršice, kde to zastupitelé v čele se starostou Romanem Jílkem dokázali a také dokument jak se reálně v Mutěnicích nakládá s nebezpečnými odpady. Všechny tyto kroky může a mělo by učinit i naše vedení obce, avšak v čase 1:25:56 nás víceméně náš pan starosta vyzval, aby jeho práci za něj udělal spolek Čisté Mutěnice. A tuto práci v zájmu všech občanů taky děláme. Jen rozbory prokazující jedy v okolí Mutěnských skládek nebezpečných odpadů nás již stály cca 17 tisíc korun a čas strávený na této kauze se již počítá na stovky hodin.

Hlasování o tom zda pan Vagunda-Drgáč může mluvit

Jsme rádi, že hlasování (v čase 1:16:36) dopadlo nakonec v prospěch pana Vagundy-Drgáče a svobody slova. Pouze nás zaráží že podobné hlasování nepředcházelo například vyjádření pana Ing. Vojtěcha Marka a Mgr. Marie Kujové.

Zastupitel Trávník podklady nečetl

Výrok p. Vladimíra Trávníka (v čase 1:24:26), který veřejně prohlásil, že si vytiskl jen poslední stránku, protože ostatní ho nezajímalo, neuvedl ani datum ani jaké ze dvou dekontaminčních ploch se dokument týkal, komentovat nebudeme.

Zastupitel Mgr. Charuza a šíření poplašné zprávy

Stejně tak nebereme vážně výrok Mgr. Augustina Charuzy (v čase 1:29:27), který nás obviňoval ze šíření poplašných zpráv v České televizi. Vyčetl nám že, v oné reportáži mluvíme o pětinásobném překročení obsahu ropných látek ve vzorcích přes to, že tyto nejsou v dokumentu přímo uvedeny. Sice chápeme, že ne každý je odborník (sami jimi nejsme), ale než nás začal obviňovat ze šíření poplašných zpráv v médiích, měl si nejprve ověřit, zda náhodou nejsou tato naše tvrzení de facto pravdivé. Doporučujeme Mgr. Charuzovy, v případě, že s námi bude chtít vést diskusi na odpovídající odborné úrovni, aby si doplnil své znalosti z metodiky stanovování škodlivin např.zde: Z tohoto hlediska: Ropné látky = lehké kapaliny = NEL = C10-C40 = benzíny a oleje!

Dále uváděl nepravdivé informace o tom, kolik stromů u skládky v Rokytí rostlo, kdy a za jakých okolností odumřely.

V Rokytí je v současnosti 7 stojících “mrtvých” suchých stromů, 1 stojící strom, který umírá a 5 pařezů. Všechny kmeny nebo pařezy mají po obvodu mnohem více jak 80 cm. Ještě z roku 2006 je na serveru mapy.cz na leteckých snímcích vidět hustě zelené stromy. Od roku 2011 se na snímcích mapy.cz stav stromů zhoršuje.

Někteří to četli a snažili se

Ale abych jen nekritizoval, několik zastupitelů očividně naše podklady přečetlo. Díky nim jmenovitě zejména p. Martinu Králíkovi, Ing. Petru Mokrušovi, Ing. Janu Froňkovi se podařilo prosadit, že obec musí zažádat Krajský úřad o zpracování EIA – studie o vlivu na životní prostředí v případě, že to bude možné. Což firmě ENVISERVIS s.r.o. určitě zkomplikuje možnost obohacovat náš katastr dalším svinstvem. Ing. Petr Mokruša se v souladu se zdravým rozumem zastal myšlenky (v čase 1:34.37), že by obec měla podniknout kroky ke zrušení povolení na obě skládky (škoda jen, že už v podzimních volbách do zastupitelstva nekandiduje).

Rádi bychom občany upozornili na krátký projev pana Martina Králíka (v čase 1:28:19), který se vyjádřil ve smyslu, že firma ENVISERVIS s.r.o nám celé ty roky tvrdila, že je vše v naprostém pořádku a že i kontrolní orgány postupují velice liknavě vzhledem k tomu, co se na skládkách celou dobu reálně děje a že někdo má jistě máslo na hlavě.

Závěr

Věříme, že voliči postoje jednotlivých zastupitelů i vedení obce v této věci náležitě ocení u volebních uren při nastávajících komunálních volbách. Rozhodně jim to vřele doporučujeme. Toto vedení obce dle svého posledního tvrzení neví jak by mělo dál v tomto postupovat – my to víme. A budeme doufat že nové vedení obce s námi bude spolupracovat a zarazí podnikání nebo spíše podnikavost na úkor zdraví občanů Mutěnic.