Stanovy

Článek 1

Název, forma a sídlo

Spolek „Čisté Mutěnice, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Mutěnicích, Masarykova 184, 696 11.

Článek 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Článek 3

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
 • bezplatná poradenská a informační činnost v oblasti ochrany životního prostředí prostřednictvím účasti veřejnosti v řízeních na ochranu životního prostředí, ekologicky šetrného hospodaření firmy a domácnosti, to vše směřující k trvale udržitelnému způsobu života regionu,
 • podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí,
 • propagace a prosazování principů občanské společnosti, zejména pak prosazování aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných,
 • prosazování odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě na komunální úrovni.

Článek 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
 • organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody,
 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
 • účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Článek 5

Členství ve spolku

 • Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
 • Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 • Členská schůze spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi.
 • Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní ustavující schůze spolku.
 • Člen spolku má právo zejména:
  • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
 • Člen spolku je povinen zejména:
  • dodržovat stanovy,
  • zachovávat loajalitu vůči spolku,
  • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,
  • sdělovat radě spolku změny údajů uvedených v přihlášce.

Článek 6

Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Článek 7

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 • členská schůze,
 • rada,
 • Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
  • schválila případné změny stanov,
  • zvolila na jednoleté funkční období nejméně dvoučlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
  • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  • určila koncepci činnosti spolku na další období,
  • stanovila výši členských příspěvků,
  • schválila rozpočet spolku na příští období,
  • zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení čestného člena spolku,
  • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
  • rozhodla o přijetí, případně o vyloučení člena spolku.
 • Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášení schopná členská schůze je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku.
 • Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která má alespoň dva členy. Členy rady volí členská schůze, která zároveň rozhoduje o tom, který člen bude vykonávat funkci předsedy, místopředsedy a pokladníka.
 • Rada je statutárním orgánem spolku. Její členové jednají za spolek ve všech věcech samostatně.
 • Rada spolku je povinna:
  • svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 7 těchto stanov,
  • vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku.

Článek 8

Hospodaření spolku

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 • S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 • V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

 • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 26. 3. 2014.
V Mutěnicích dne 26. 3. 2014

Odkazy

Napsat komentář