Srpnová ekologická havárie na dekontaminační ploše Rokytí v Mutěnicích

Krom konstatování, že na základě nevyvratitelných faktů a důkazů došlo k další ekologické havárii v Mutěnicích, dochází také k dlouhodobé kontaminaci Mutěnského katastru tím, že odpadní voda ze záchytných jímek obsahujících vysoké koncentrace ropných látek a těžkých kovů (rozbor), které mají poločas rozpadu až 800 let, je běžně mísena na Bioplynové stanici Mutěnice s materiálem, který je zase používán ke hnojení polí.

Kontrola Rokytí a Genže po přívalových deštích

V sobotu 23.8.2014 postihly Mutěnice záplavy důsledkem prudké bouře s přívalovým deštěm.
Následky řádění živlů hlavně na ulici Slovácké a na Malé straně jste měli možnost vidět jednak na vlastní oči a jednak zprostředkovaně v médiích. Avšak jedna neméně závažná havárie většině občanů Mutěnic unikla.
I přesto, že sami někteří členové spolku Čisté Mutěnice byli záplavou postiženi, vydali se hned ráno na kontrolu stavu dekontaminačních ploch Rokytí a Genže a to zejména jejich záchytných jímek.

Zhruba v 9:20 jsme se dostavili na místo, kde jsme zjistili přetečení záchytné bezodtokové jímky dekontaminační plochy Rokytí. Kontaminovaná tekutina ještě v té době vytékala volně do okolní přírody – soudě ze stop u stěny jímky a na poli pod jímkou jí od předešlého večera uniklo značné množství. Není divu, jímka která má mít dle integrovaného povolení kapacitu cca 200m³ má podle našeho měření pouze cca 150m³ a v době těsně před přívalovým deštěm byla téměř z poloviny plná usazených kalů. Ve stejnou dobu na místo přijela i škoda Roomster s poznávací značkou Moravskoslezského kraje.
Osoba vystoupivší z vozu se nám představila jako p. Tkáč mladší z Hodonína, zaměstnanec firmy ENVISERVIS, s.r.o.
Konfrontovali jsme ho tedy s havarijním stavem na jejich zařízení a zeptali jsme se ho jak hodlá situaci řešit. Odpověděl, že okamžitě zajistí odčerpání jímky pokud se mu podaří sehnat cisternový vůz.
Informovali jsme ho, že v souladu s provozním řádem zařízení vypracovaným dle vyhlášky 450/2005 Sb., je jeho povinností jako zaměstnance hlásit veškeré mimořádné události a havárie neprodleně, nejpozději však v následujících 24 hodinách místnímu obecnímu úřadu v Mutěnicích, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a Oblastnímu inspektorátu ČIŽP Brno.
Hned na místě jsme telefonovali a informovali o havárii p. místostarostu Petra Bízu. Ten nám sdělil, že se celou věcí zabývat nehodlá, že se ani nepřijde na místo osobně podívat a že toto řeší starosta MVDr.Dušan Horák.

Odvoz kontaminové tekutiny do Bioplynové stanice Mutěnice

Po té někteří členové našeho spolku Rokytí opustili, na místě zůstal jen Jaroslav Brožovič. V 11:50 jsme se rozhodli plnění slibu p. Tkáče ml. zkontrolovat. Při odbočce na Rokytí jsme potkali oranžový cisternový vůz. Jali jsme se ho následovat a ověřit si, že je potencionálně nebezpečný odpad ze záchytné jímky odvážen na místo k tomu určené tedy do čistírny odpadních vod v Brně (Hodonín tyto tekutiny přijímat nesmí!) samozřejmě až po odběru a rozboru vzorků tekutiny a stanovení tak množství obsahu nebezpečných látek.
Vůz ale projel obcí Mutěnice a pokračoval směr Čejkovice, zde odbočil do areálu Bioplynové stanice Mutěnice Ing. Vojtěcha Marka. Pokračovali jsme k zadní bráně provozovny a na vlastní oči sledovali jak je potencionálně nebezpečný odpad (kontrolní odběry natož rozbory tohoto materiálu v tu dobu nikdo nedělal a nebyly k dispozici) původem z jímky dekontaminační plochy Rokytí přečerpáván rovnou do skladovacího bazénu s digestátem. Digestát je odpad z bioplynové stanice, který je pak běžně rozvážen po celém katastru Mutěnic a na polích používán jako biologické hnojivo!

Videodokumentace

Celá operace se několikrát opakovala a tak jsme se ji rozhodli zdokumentovat pomocí videokamery. V jednu chvíli nám osobně asistovali i pracovníci České televize, kteří si náš videozáznam ráno druhého dne vyžádali. V momentě, kdy bylo naše natáčení zpozorováno, řidič jedné z cisteren použil mobilní telefon, velice hlasitě informoval vedení o našem natáčení a celá akce s převozem nebezpečného materiálu byla okamžitě přerušena. Na druhý den vývoz pokračoval na ČOV Hodonín, kde bylo místním pracovníkům řečeno, že se jedná o “vodu z polí”. Vedení společnosti VaK jsme oznámili odkud materiál pocházel a co jímka obsahuje (rozbor). Zavládlo zděšení a byly jsme důrazně ujištěni, že nic takového již čistírna odpadních vod od firmy ENVISERVIS s.r.o. nebude přebírat.

Oznámení úřadům

O našich zjištěních jsme informovali na pohotovostní lince Českou inspekci životního prostředí Brno, na jejich doporučení dále hasičský záchranný sbor a Polici ČR. Ta celou věc zaprotokolovala a vyžádala si pořízené fotografie i videozáznam.

Situace se opakovala

Po deštích z noci ze soboty 13.9.2014 na neděli 14.9.2014 se celá situace znovu opakovala! S tím rozdílem, že cisterny po Mutěnicích pendlovali tři dny v kuse a na bioplynku odvezli všechnu tekutinu z jímek Rokytí i Genže.

Závěr

Závěrem si dovolím položit několik zásadních otázek.

  • Jak dlouho se firma ENVISERVIS s.r.o. takto “levně” zbavuje svého nebezpečného odpadu?
  • Jak je možné, že si dovolí bez předchozích rozborů na bioplynové stanici v Mutěnicích přijmout a zamíchat potencionálně nebezpečný odpad do materiálu určeného k hnojení polí?
  • Co z toho má Ing. Vojtěch Marek? (kdyby se voda z těchto jímek zpracovávala v Brně, tam kam patří, stál by dle informací specializované firmy jeden kompletní vývoz cca 300 – 400 tisíc korun)
  • Co z toho máme my vlastníci pozemků pronajatých Ing. Vojtěchu Markovi?
  • Co z případné dlouhodobé kumulativní kontaminace Mutěnského katastru máme nebo budeme mít my všichni občané obce? (odběry materiálu z oné jímky v Rokytí prokázaly vysoké koncentrace ropných látek, víc než 5000mg/kg a také některých těžkých kovů)
  • Kde ještě materiál od firmy ENVISERVIS, kromě již prokázaných míst (Skládka TKO Mutěnice – Hraničky 1600 tun a Bioplynové stanice Mutěnice) skončil?
  • Co nás ještě v souvislosti s firmou ENVISERVIS, jejich podnikáním a spolupracovníky v Mutěnicích ještě čeká?
  • Kdo další v Mutěnicích se na tomto kšeftě s nebezpečnými odpady podílí?
  • Jak dlouho toto budou kompetentní úředníci přehlížet?
  • Jak dlouho budeme my občané jejich přehlížení tolerovat?

Odkazy