Není všechno tak, jak to vypadá

Možná se vám zdá, že kolem dekontaminačních ploch v Mutěnicích se dlouho nic neděje, že celá věc jaksi “vyšuměla”. Můžu vás však ujistit a uklidnit, že to tak ani zdaleka není a i nadále je životní prostředí v Mutěnicích naší prioritou. I přes dílčí úpravy ke kterým jsme provozovatele přinutili v podobě “zaizolování” záchytných jímek, není stále dořešen dezolátní stav samotných dekontaminačních ploch.

Zdánlivý klid je zapříčiněn jednak poněkud opožděným a napjatě očekávaným vyjádřením České inspekce životního prostředí v Brně, které předurčí naše další kroky v této věci. Tato provedla kontrolu obou provozů v Rokytí i v Genžích dne 10.9.2014 a po té ještě jednou dne 13.11.2014 znovu v Genžích. I přes ujišťování našeho spolku i vedení obce Mutěnice stále nedospěla k oficiálnímu závěru. Nutno podotknout, že toto již trvá déle než 4 měsíce! V nejbližší době se oficiálně na ČIŽP v Brně obrátíme s dotazem v jaké fázi se věc nachází.

Druhým důvodem je, že se zásadně změnila naše pozice i role a z toho plynoucí taktika. Věřte, že podnikáme jednak viditelné kroky – řešíme nyní oficiální úřední cestou černou skládku nebezpečného odpadu v Genžích z pozice zastupitelů a členů komisí. Na popud Josefa Vagundy zaslala Radě obce své doporučení ve věci zemědělská komise. Z pozice zastupitele jsem zaslal zase já svůj podnět k zahájení řízení. Rada obce Mutěnice se oběma podněty zabývala na svém zasedání dne 17.3.2015. Předpokládáme, že tato černá skládka nebezpečného odpadu brzy zmizí.

A pak také kroky, které vidět nejsou. Tyto zatím z pochopitelných důvodů zveřejňovat nemůžeme. V pravý okamžik všechny občany s výsledky našeho snažení obeznámíme. Bohužel nezbývá, než se smířit s tím, že to bude chvíli trvat. Vždyť i v Boršicích to trvalo několik let, než se dekontaminačních ploch zbavili a to měli Boršičané na své straně i svého starostu!