Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015

Jsme rádi, že se nám daří vyvíjet tlak na provozovatele dekontaminačních ploch v Rokytí a Genžích firmy ENVISERVIS s.r.o a nutit ji tak k nápravě mnoho let trvajícímu neutěšenému stavu jejich provozů, který ohrožuje naše životní prostředí. Každá „legrace“ ale něco stojí – kromě obrovského množství času i nemalé množství peněz. Navíc jsme pouze na začátku celého procesu (zbývá dořešit těsnost samotných dekontaminačních ploch) a proto je jisté, že další prostředky budou potřeba. Kromě této jedné kauzy jsou stále nedořešeny další problémy životního prostředí v Mutěnicích jako například spalovna v Šardicích nebo těžba štěrkopísku ve Bzenci. Naši pozornost a energii však budou vyžadovat i další, zatím příliš nediskutované problémy. Proto jsme se obrátili s žádostí o finanční výpomoc na vedení obce Mutěnice od kterého očekáváme, že bude hájit zájmy obyvatel a jejich právo na čisté životní prostředí a náš spolek v tomto úsilí podpoří. Celé znění žádosti:

Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Mutěnice na rok 2015

Žadatel

Čisté Mutěnice, z.s.
Masarykova 184
696 11, Mutěnice
Statutární zástupce: Bc. Josef Vagunda-Drgáč

IČO: 03084094
Peněžní ústav: Fio banka, a. s., č. účtu: 2000702976/2010

Charakteristika činnosti

Spolek Čisté Mutěnice je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Počet registrovaných členů celkem: 5

Činnost, na kterou je požadována dotace

Právní služby 7 500 Kč
Rozbory vzorků půdy 7 500 Kč
Přednáška na téma ochrany přírody 5 000 Kč

Proč si myslíte, že by výše uvedená činnost měla být dotována z prostředků obce

V roce 2014 jsme se účastnili organizování sběru podpisů pod petici proti těžbě štěrkopísku v těsné blízkosti zdroje pitné vody pro Mutěnice, dále jsme ve spolupráci s našimi kolegy ze spolku Za životní prostředí Hovoran organizovali podpisovou akci proti spalovně plastů v Šardicích. Oba tyto záměry ohrožující přírodní zdroje Mutěnic se zatím podařilo zablokovat. Nejvíce naší energie však bylo věnováno problémovému skládkování nebezpečného odpadu v lokalitě Genže a Rokytí. Domníváme se, že obě dekontaminační plochy jsou v nevyhovujícím provozně technickém stavu. Podařilo se nám dosáhnout alespoň toho, že byly vyčištěny a zaizolovány prosakující záchytné jímky. Činnost spolku nás v loňském roce stála bezmála 40 000,– Kč (rozbory, právní služby) a stovky hodin práce. V roce 2015 budeme dále v této práci pokračovat. Zejména zadáme zpracování právní analýzy řešení problému a zpracování znaleckého posudku původu znečistění v lesíku vedle skládky v Genžích, jakožto i nevyhovujícího stavebně technického stavu obou dekontaminačních ploch. Dále v tomto roce chceme uspořádat přednášku na téma ochrany přírody pro veřejnost.

Kontaktní osoba

Josef Vagunda-Drgáč, telefon: 605443839

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Zpracoval: Josef Vagunda-Drgáč
Dne: 2.2.2015