Obec Mutěnice selhala ve svém základním poslání

Velice těžko se mi píše tento komentář. Těžce se totiž komentuje z mého pohledu největší selhání Mutěnického zastupitelstva, kterého jsem byl až do tohoto dne svědkem.

Na IX. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Mutěnice jsme znovu otevřeli otázku dekontaminační plochy v Rokytí, neboť nyní se nabízí možnost řešení těchto závažných a přetrvávajících problémů:

  • opět zde dochází k úniku tekutin mimo zabezpečenou plochu – odpad vytéká jak povrchově na pole (toto jsme v minulosti zdokumentovali již celkem čtyřikrát), tak se i vzhledem ke stavu plochy nejspíše vsakuje do podloží,
  • plocha je dlouhodobě v nevyhovujícím technickém stavu, zejména na ní chybí jakékoliv hydroizolace, které by měly bránit průsaku nebezpečných látek,
  • firma nerespektuje příkaz České inspekce životního prostředí ze dne 27.1.2014, která jí nařídila do 31.12.2014 plochu zaizolovat a předložit zkoušky těsnosti celé plochy,
  • dekontaminační plocha byla povolena v rozporu s územním plánem obce Mutěnic v ochranném pásmu lesa a v těsné blízkosti biotopu suchého poldru,
  • staré polní hnojiště bylo na závod zpracující nebezpečný odpad přeměněno bez vědomí vlastníků pozemků, na kterých se nachází,
  • všeobecně lze říci, že firma ENVISERVIS si dle našeho názoru i podle zdokumentovaného stavu přímo na místě, zhola nic nedělá z opakovaných pokut (tyto jsou vzhledem k provinění a obratu firmy pouze symbolické), ani z nařízení státních dozorových orgánů.

Mutěnice po celou dobu tahaly za kratší konec provazu a to zejména vinou obecního úřadu vedeného MVDr. Dušanem Horákem, protože oprávněné požadavky nebyly vzneseny v roce 2001 ani v roce 2011, kdy se povolovací úřady na názor a připomínky obce Mutěnice přímo písemně dotazovaly. Projekt závodu na zpracování nebezpečných odpadů tehdy kupodivu nebyl projednáván ani Radou obce ani Zastupitelstvem obce, ani stavební či zemědělskou komisí. TOTO PODLE MNE NEMÁ OBDOBU!

Nicméně se obecnímu úřadu Mutěnice znovu po letech nabídla jedinečná příležitost výše zmíněné nedostatky připomínkovat na Krajském úřadě, který v těchto dnech vydával změnu Integrovaného povolení pro dekontaminační plochu Rokytí. Toto by mělo jednou pro vždy zajistit, aby provozovatel, firma ENVISERVIS, byl donucen dát dekontaminační plochu do pořádku, nebo ukončit její provoz.

Všem zastupitelům jsme poskytli maximum informací, včetně foto a videodokumentace stávajícího stavu, právních názorů a vyjádření dozorových orgánů. Materiály, které zastupitelé obdrželi, si můžete prohlédnout zde v tomto odkaze.

Kdo z vás by si myslel, že zastupitelé “vládnoucí koalice” uvěří tomu, co na vlastní oči vidí, a že jim bude vadit obcházení zákonů ze strany povolovacích úřadů, ten se plete. Jednoduchá možnost zjistit, jak připomínkovat rozhodnutí o změně užívání dekontaminační plochy Rokytí a dále prověření možnosti případného zrušení tohoto povolení, je nezajímá. Chovají se nezodpovědně a nechtějí, aby nezávislí právníci a odborníci potvrdili, zda je nebo není dekontaminační plocha v Rokytí v pořádku a neškodí životnímu prostředí v naší obci. 

Obec Mutěnice tak v přímém přenosu selhala ve svém základním poslání a to je chránit zdraví, životy a majetky svých obyvatel. Když zastupitelé, kteří ji řídí, vyslali svými hlasy jasné poselství, že je podle nich v naprostém pořádku, když vznikne v katastru obce zařízení na zpracování nebezpečných odpadů, kterého zabezpečení neodpovídá popisu v povolovacích dokumentech, je v rozporu s jejím územním plánem a na soukromých pozemcích občanů, kteří s tím nikdy nevyslovili svůj souhlas a že to obec nechce a nebude řešit. Současné vedení obce nezajímá, zda na dotčeném území vzniká nebo může vzniknout ekologická škoda velkého rozsahu. Je to o to víc zarážející, že případná sanace zasaženého území může být v budoucnu hrazena z obecního rozpočtu – firma s ručením omezeným není povinna pro tento případ vytvářet žádné finanční rezervy.

Zastupitelé MVDr. Dušan Horák, Petr Bíza, Milan Mráz, Vladimír Kopeček, Mgr. Augustin Charuza, Zdeňka Puškelová, Ing. Petr Plchut a Štěpán Krpálek jednoznačně podpořili podnikání firmy ENVISERVIS a odmítli se byť jen zabývat otázkou, zda je v souladu se zájmem občanů Mutěnic.

Jistý radní nám vzkázal, že pokud chceme jakoukoli změnu, že musíme v zastupitelstvu “sehnat” 8 hlasů. Má pravdu, tři jsou menšina a mohou mít klidně 100× pravdu. Budiž toto hlavně ponaučením pro Vás vážení spoluobčané. Pokud Vám vyhovuje, že jsou Mutěnice velmocí ve skládkování bordelu všeho druhu bez užitku pro většinu z nás, ponechte současné zastupitelstvo beze změny – toto plní dlouhá léta na jedničku. Možná se dokonce dočkáte nové skládky tuhého komunálního odpadu, mnohem větší než je ta současná v Hraničkách v lokalitě Pusté – s tou současné vedení obce do budoucna již počítá. Pokud si přejete změnu a nechcete být zneužíváni odpadovou lobby a žít tak na dluh vůči svým dětem a vnoučatům, zvolte do něj minimálně 8 rozumných lidí – je jedno z jaké strany, v každé jsou rozumní lidé.