Reportáž z Rokytí

Dne 8.1. 2014 odvysílala TV Nova reportáž o ekologické katastrofě v Mutěnicích. Reportáž působila popravdě nebojím se to říct „komickým“ dojmem a byla jednoznačně motivována honbou za senzací a téměř vůbec objektivně neinformovala o skutečné situaci na místě a už vůbec se nesnažila ani v náznaku řešit podstatné skutečnosti. I když nezpochybňuji její význam v rozpoutání veřejné diskuse.

Záznam videa je dostupný ve zpoplatněném archívu Voyo v pořadu Televizní noviny zde dne 8.1. 2014 v čase 00:32:32.

Rozhodl jsem se proto vypravit na místo osobně, promluvit s několika lidmi a pokusit se jako člověk znalý zdejších poměrů o co nejobjektivnější popis situace a s tímto seznámit lidi, kteří (ač je to s podivem) si ještě nenašli pár minut na osobní návštěvu onoho místa a snahu opatřit si informace z veřejných zdrojů rezignovali.

Nejdříve bych rád předem vyvrátil spekulace, že jsem motivován jakýmikoliv osobními nebo politickými zájmy – přednesu zde pouze snadno ověřitelná fakta. Nepřísluší mi hodnotit motivace kohokoliv, ani tento článek si toto za cíl neklade. Odpovědnost, kompetence a řešení mají s naší podporou naši volení zástupci a opravdu upřímně věřím, že tak i činí. Nicméně není a nesmí to být nikomu z nás lhostejné a každý jednotlivec je povinen se o věc alespoň zajímat. Budu vděčný za každou připomínku a upřesnění zde uvedených informací i ze strany zainteresovaných.

Fakt č. 1

Dne 7.11. 2011 vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí Integrované povolení k pro vozování dekontaminační plochy kde by mělo docházet k biologickému odbourávání škodlivin z tzv. vrtných kalů (jedná se zejména o kontaminaci ropnými látkami, těžkými kovy apod.) firmě ENVISERVIS, s.r.o. se sídlem: Legionářů 1501/4, 695 01 Hodonín s přiděleným IČ: 292 18 357

Údaje o hospodaření, datu vzniku a vazbách na ostatní subjekty zde: http://www.bizbiz.cz/…servis-s-r-o

Fakt č. 2

Umožnil tak této firmě provozovat na lokalitě Rokytí dekontaminační plochu za jistých poměrně přísných podmínek jelikož se jedná o odpady kategorie R3. Umístnění viz mapa: http://goo.gl/maps/Tecza

Z těchto podmínek popsaných v dokumentu cituji a pro názornost popisuji reálný stav na místě:


Úřední text

8.2.4. Bude prováděna kontrola monitorovacího systému těsnosti plochy – systém drenáže ústící do kontrolních šachet v intervalu minimálně jednou měsíčně (se zápisem do provozního deníku zařízení). 

Skutečný stav

Žádný drenážní systém zde není a tak není co pravidelně monitorovat!

Úřední text

Dekontaminační plocha
Zařízení sestává z vlastní betonové plochy, sběrné jímky pro jímání průsakových a srážkových vod a manipulačního prostoru. Betonová plocha velikosti 2550 m² je provedena ze železobetonových profilů s asfaltovou podlahou. Těsnění dna plochy je tvořeno 3× izolační nátěr ESTEDIEN, 2× ochranná textilie IZOCHRAN + vodní izolace VB-BB IZOFOL tl. 10 m. V pískovém podsypu pod fólií je uložen systém drenáže ústící do kontrolních šachet. Přední strana plochy je otevřená a umožňuje návoz nebo vývoz zeminy. 

Skutečný stav

Není zde fólie, textilie, drenážní systém včetně šachet, ani betonové zdi – část nebezpečného odpadu je dokonce mimo betonovou plochu na přilehlém poli a odpad je oddělen od okolního prostoru pouze navršenou zeminou! V prosakování tekutin ze skládky do podloží NIC NEBRÁNÍ.

Úřední text

Sběrná jímka je situována po levé straně zařízení a má kapacitu cca 200 m³ a postačuje zachytit i přívalový déšť. Zkouška vodotěsnosti jímky splňuje podmínky normy ČSN 750905 Manipulační prostor před otevřenou stranou zařízení je vybetonován. U vjezdu na plochu je po celé délce otevřené strany zařízení vyhlouben záchytný žlab, krytý kovovým roštem. Průsaková nebo dešťová voda je sváděna do tohoto žlabu a odváděna do sběrné jímky 

Skutečný stav

Žlab je zanesen a ani náznakem svou funkci neplní! Dešťová voda spolu s kontaminanty volně odtéká do okolí.

Úřední text

Vypořádání s připomínkami Městského úřadu Hodonín, OŽP, č.j.: MUHOCJ 66629/2011 ze dne 30.6. 2011. Při jakékoli manipulaci se závadnými látkami je nutno dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z ust. § 39 vodního zákona. Tzn. mj., že každý, kdo zachází s nebezpečnými látkami, nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu (viz § 2 písm b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. U skladů skládek a potrubí pro dopravu závadných látek musí být zřízen a provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků závadných látek. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. Nově budované stavby musí být zajištěny proti nežádoucímu úniku závadných látek při hašení požáru. 

Skutečný stav

Tato skládka nesplňuje ani jednu z podmínek stanovených integrovaným povolením. Kontaminanty se ve formě kapalin volně a bez překážek šíří do okolí. Dalším závažným pochybením je množství materiálu, které velmi významně převyšuje množství povolené a kontaminovaný materiál se dokonce nachází mimo plochu skládky!

Úřední text

Vypořádání s připomínkami ČIŽP OI Brno, Zn: ČIŽP/47/IPP/1100075 047/11/BLV, ze dne 7.7. 2011. – Nesouhlasí se zněním textu v provozním řádu a požaduje provést opravu skrz kategorizaci zdroje. Provozní řád byl upraven. Jedná se o střední zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č. 1, část III, bodu č. 6.12. k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. – Doplnit o podmínku provádění kontroly a způsobu a četnosti kontroly monitorovacího systému těsnosti plochy – systém drenáže ústící do kontrolních šachet. Řešeno v podmínce 8.2 integrovaného povolení 

Skutečný stav

Zde nás zaráží hlavně role krajského úřadu jako povolovatele a dohlížitele skládky. Zajímalo by mne na základě jakých “zkoušek těsnosti” když skládka evidentně NETĚSNÍ a jak provozovatel doložil úřadu provádění kontrol NEEXISTUJÍCÍHO monitorovacího systému těsnosti NETĚSNÍCÍ skládky – systému NEEXISTUJÍCÍ drenáže ústící do kontrolních šachet. Poznámka: Obec Mutěnice žádné připomínky nevznesla!

Fakt č. 3

V areálu skládky se nacházejí laguny s tmavě hnědou, silně zapáchající místy olejovitou tekutinou. Tato tekutina o stejných senzorických vlastnostech se nachází i v kontrolní jámě vyhloubené na popud obce cca 50m po svahu níže u připojení účelové komunikace (po které se materiál na skládku naváží) a silnice. Tato tekutina mimo jiné evidentně vyvěrá z podloží zmíněné účelové komunikace (pravděpodobně makadamové podloží napomáhá urychlení průsaku tekutiny mimo areál což je v přímém rozporu s podmínkami integrovaného povolení o nešíření materiálu ze skládky do podloží a vod). Při ohledání okolí níže po svahu jsem toto již nepozoroval. „Rezavá voda“ teče i z vývěru pod patou hráze rybníka (zmíněného v reportáži) – avšak senzoricky úplně stoprocentně dle mého názoru neprokazuje souvislost s děním výše proti svahu – složení a obsah nebezpečných látek koneckonců prokáží nebo vyloučí až zmiňované odběry.

Fakt č. 4

Dne 3.6. 2011 bylo zahájeno řízení o vydání integrovaného povolení v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. Žádost byla postoupena účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Dne 9.6. 2011 bylo stručné shrnutí údajů žádosti zveřejněno na portálu veřejné správy (www.env.cz/ippc), na úřední desce krajského úřadu dne 10.6. 2011 a na úřední desce obce Mutěnice – dne 15.6. 2011 na dobu 30 dnů. http://www.mutenice.cz/…ment_333.pdf (PDF / 3,64 MB)

Poznámka: Bohužel se stala zřejmě opět technická závada a dotyčný soubor PDF, ze kterého by bylo možné zjistit, kdo onen dokument vyvěsil a další podrobnosti vztahu OÚ k této věci NELZE OTEVŘÍT! Toto bylo krátce po zveřejnění této reportáže napraveno – nejdříve se špatným datumem a po našem upozornění byl datum opraven – bohužel z tohoto dokumentu stejně není patrné kdo konkrétně z obce se tímto záměrem zabýval a vyjádřil tak za obec souhlas se skládkou.

Závěrem

Závěrem chci říci, že úplně nejlepší bude, když dále nebudete pasivní a půjdete se každý zvlášť přesvědčit na vlastní oči a na reportáže včetně té mojí se vykašlete. Toto není pokus o odbornou studii, jen se vám snažím zprostředkovat dojmy z toho, co jsem viděl na vlastní oči a dokázal o věci zjistit z dostupných dokumentů. Vytiskněte si dokument na jehož základě byla skládka povolena, vezměte si ho do ruky a sami hledejte pravdu, sami si srovnejte fakta v dokumentu a v realitě na místě. Dále jsem velice rád, že rada obce v čele s p. Horákem už podnikají v této věci patřičné kroky. Nemohu se však zbavit dojmu, že příliš málo a příliš pozdě. V zájmu nás všech a našich potomků by vůbec nemělo být možné cokoliv takového v našem katastru provozovat. Jsem přesvědčen, že dlouho hledali pro to svoje svinstvo umístnění, než se jim ho podařilo někde uložit… Nyní si ale přece jen za svou osobu dovolím trochu zaspekulovat. Pokud se potvrdí z odebraných vzorků tak rozsáhlá kontaminace jak to zatím podotýkám z laického pohledu vypadá, tak jsem opravdu zvědav, kdo vysoké náklady s dekontaminací ponese na svých bedrech. Podle údajného vyjádření p. Marka (pronajímatele betonové plochy) není za dění na pronajatých pozemcích zodpovědný a vše je podle něj problém provozovatele. Je mi líto ale provozovatel v podobě spol. s.r.o s kapitálem 200tis. Kč mi dostatečnou záruku neskýtá. Je proto nasnadě, že řešení tohoto případného problému ponese veřejná pokladna v horším případě ta obecní (koneckonců již teď jistě vznikají obci škody v souvislosti s pozastavením stavebních prací na protipovodňové stavbě na Rokytí) Ale je možné, že se pletu a budu opravdu nesmírně rád, když tyto moje obavy budou konkrétními činy (nikoliv slovy a sliby) zažehnány…

Fotogalerie

Původní příspěvek na Facebooku