Reportáž z Rokytí a Genží

po víc jak půl roce dne 18.8. 2014

“Ale je možné, že se pletu a budu opravdu nesmírně rád, když tyto moje obavy budou konkrétními činy (nikoliv slovy a sliby) zažehnány…”

Tak toto je poslední věta z mé předešlé reportáže o Rokytí. Půl roku je myslím si dostatečně dlouhá doba za, kterou se událo několik věcí, vynořilo mnoho dalších skutečností a informací k tomu, aby mohl vzniknout další článek k tomuto tématu. Jak čas ukázal, většina informací z předešlého článku byla pravdivá a některé v té době „spekulace“ se ukázaly býti přesnými fakty. Proto budu moci v celku bez problémů navázat v dnešním pokračování. Za půl roku zdánlivého klidu se ve skutečnosti událo víc než dost. Ne jenom já, ale i další lidé měli pocit, že celou věc provází několik nejasností a zvláštních okolností podtržených poměrně vlažným přístupem kompetentních, kdy jsme byli ze všech stran ujišťováni o tom, že se vlastně nic neděje, že sem firma vozí jen “ekologický odpad”, že z biodegradační plochy uniká pouze jenom jakási „minerálka“ a že je vše kolem podnikání firmy ENVISERVIS v Mutěnicích je vlastně naprosto v pořádku a že se jedná pouze o “ekologickou pseudokatastrofu” a nafouklou bublinu. Rozhodli jsme se tedy po vlastní linii a na vlastní náklady opatřit další informace a celou věc i názory nás samotných podrobit důkladnému kritickému rozboru, abychom buď potvrdili nebo vyvrátili naše domněnky, předpoklady nebo i paranoiu.

V měsíci únoru jsme navštívili obec Boršice, která má s podnikáním v oboru dekontaminačních ploch ve svém katastru letité nutno podotknout nemilé zkušenosti ([1], [2], [3]) stejně jako Mutěnice. Zde jsme jednali přímo se starostou obce p. Romanem Jílkem, který nás ochotně do celé problematiky uvedl. Další informace nám poskytly i firmy z oboru dekontaminací. Například u firmy Deconta jsme zjišťovali v jakém cenovém rozmezí se pohybují náklady na dekontaminaci 1m³ různých druhů odpadů aby jsme věděli o jak velké peníze jde. K lepší orientaci jsme použili i volně dostupné zdroje z internetu. Po celou dobu jsme pořizovali množství foto i videodokumentace. Na vlastní náklady nechali odebrat a podrobit rozboru vzorky z lokality Genže. Po tomto šetření jsme došli k názoru, že celá tato věc kolem dekontaminací má nadregionální rozměr a že se nejspíše jedná o novodobý zlatý důl, kterého se dotyčné firmy jen velice nerady vzdávají. Nejen u nás v Mutěnicích, ale i jinde tento druh podnikání působí vážné problémy, zejména pokud dotyčná firma nedodržuje předepsané normy a technologické postupy. Nyní se vám ve zkratce pokusím zprostředkovat několik dalších faktů a popsat dění za poslední půlrok v kauze Rokytí a nově i Genže.

Lokalita Rokytí

Stavba suchého poldru

Někdy na konci loňského a začátkem letošního roku byly při stavbě protipovodňového suchého poldru na Rokytí zaznamenány výrony tmavé silně zapáchající tekutiny. Údajně pak byla celá věc ze strany obce Mutěnice, konkrétně starostou Dušanem Horákem intenzivně řešena. Z tohoto období nemáme přesné informace – o žádném problému jsme v té době nevěděli a zřejmě ani Česká inspekce životního prostředí.

TV reportáž

Dne 8.ledna 2014 odvysílala TV Nova reportáž o ekologické katastrofě v Mutěnicích (námět na reportáž podal TV Nova místní občan Čestmír Rozehnal) a tehdy se daly věci do pohybu. Dne 12. ledna 2014 jsme se na místo vypravili my, celou situaci jsme podrobně zdokumentovali a popsali v článku Reportáž z Rokytí, který byl následně zveřejněn na Facebookovém profilu Mutěnice.

Zde, několik desítek metrů od „zabezpečené“ skládky vyvěrá na povrch komunikace – prý se jedná o neškodnou trochu kyselou a trochu železitou vodu. Tedy podle tvrzení odpovědných osob – rozbory však prokázaly silnou kontaminaci rozpustnými nepolarizovanými látkami NEL.

Šetření ČIŽP

Ve dnech 9.,10. a 21. ledna provedla Česká inspekce životního prostředí Brno za přítomnosti zástupce Policie ČR Romana Benešovského, jednatele firmy. ENVISERVIS, s.r.o. RNDr. Petra Tkáče a zástupců MěÚ Hodonín a obce Mutěnice místní šetření v Rokytí. Ve svém vyjádření později inspekce uvedla, že byly porušeny téměř všechny podmínky integrovaného povolení a to vědomou činností účastníka řízení. Závažnost správního deliktu vyhodnotila jako nejvyššího charakteru. Přikázala tedy viníkovy provést nápravná opatření, viz 27.1.2014 – Příkaz ČIŽP pro ENVISERVIS. Dále přikázala uhradit pokutu (viz 10.2.2014 – Příkaz ČIŽP pro ENVISERVIS) na dolní hranici zákonem stanoveného rozmezí tedy “pouhých” 700 tis. což je 7% z maximální možné částky 10 mil. korun. Tento svůj vstřícný krok zdůvodnila jednak tím, že nedošlo k prokazatelnému úhynu fauny ani flóry, jednak, že viník vyvíjel dobrovolnou snahu o nápravu věcí a aktivně plní uložená opatření k nápravě závadného stavu. K dnešnímu dni je už jasné, že přes všechny mediální i ústy starosty prezentované sliby firmy ENVISERVIS, s.r.o. nedošlo k přerušení činnosti na této ploše. Dále firma naprosto nebo částečně ignoruje a neprovádí v termínu opatření k nápravě, které jí Česká inspekce životního prostředí přikázala. V neposlední řadě došlo dle leteckých snímků za dobu provozování této dekontaminační plochy firmou ENVISERVIS, s.r.o. k úhynu několika kusů vzrostlých topolů tvořících větrolam na přilehlém obecním pozemku.

Umírající otrávené stromy

Jedno z inspekcí nařízených nápravných opatření. Drenáž která měla zabránit šíření kontaminace. Místo aby byla vyústěna do zvláštních provizorních jímek, odkud by byla ropou a jinými látkami kontaminovaná tekutina odvážena k likvidaci, tak byla přímo svedena do hlavní jímky kde při jejím opakovaném zaplnění začala z pochopitelných důvodů fungovat zcela opačně a to jako trativod – proto byla takto „odborně“ zaslepena. Opatření zprovoznění kontrolního drenážního systému do 30.5.2014 NENÍ SPLNĚNO.

Lokalita Genže

Dne 12. ledna 2014 jsme se vypravili i na toto místo a to hned po zjištění, že firma ENVISERVIS, s.r.o. má zde ještě jeden podobný provoz. Hned po příchodu na místo jsme zjistili, že v přilehlém lesíku se také vyskytují laguny tmavé silně zapáchající tekutiny. Zasažená oblast má dle zběžného odhadu rozlohu cca 1000m². Celou věc jsme také podrobně pomocí fotoaparátu zdokumentovali. V té době jsme ještě byli přesvědčeni, že Česká inspekce řeší oba tyto provozy najednou a tak jsme očekávali, že dojde k nápravě závadného stavu.

Průsaky v Genžích Průsaky v Genžích

Průsaky v Genžích Průsaky v Genžích

Rozbory vzorků

Když se celé měsíce nic na dekontaminační ploše Genže neměnilo k lepšímu, dne 27. května jsme na vlastní náklady nechali firmou Vodní zdroje Holešov odebrat vzorky a vypracovat rozbory tekutiny z oněch lagun a půdy z oblasti. Rozbory odhalily několikanásobné překročení povolené koncentrace rozpustných nepolarizovaných látek NEL, těžkých kovů a vysoké pH.

Kontrola ČIŽP

Dne 29. května 2014 zde proběhla kontrola dodržování podmínek integrovaného povolení Českou inspekcí životního prostředí. Inspekce nařídila opravu spár mezi betonovými panely, lagun v přilehlém lesíku a umírající vegetace si nevšímala. Provozovatel k dnešnímu dni všechny spáry neopravil a ty které už ano, tak velice ledabyle. Laguny na sousedním pozemku se dále rozšiřují a dochází zde k odumírání jak travního porostu, tak keřů a stromů vlivem kontaminace.

Odumírající flóra na ploše zasažené průsaky z jímky skládky Dekontaminační plocha Genže. Odumírající flóra na ploše zasažené průsaky ze skládky Dekontaminační plocha Genže.

Provizorní izolace - Dekontaminační plocha Genže Provizorní izolace – Dekontaminační plocha Genže

Co proti tomu děláme a jak hodláme dál postupovat?

Získání dokumentů

Tiskopisy příkazů České inspekce životního prostředí ve věci dekontaminačních ploch v Rokytí se nám i přes opakované dotazování se starosty a jeho sliby na veřejných zasedáních zastupitelstva dostali do rukou poměrně pozdě. Získali jsme je až na základě vlastní žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb dne 17.června 2014 téměř půl roku po jejich vydání 27. ledna a 10. února 2014!

Informování zastupitelstva

Hned poté jsme informovali zastupitelstvo obce Mutěnice na veřejném zasedání dne 26. června 2014 o existenci těchto dokumentů. Apelovali jsme na ně aby se s jejich obsahem seznámili a na dalším veřejném zasedání zařadili na pořad jednání a hlasovali o bodu zda dekontaminační plochy zlepšují, či zhoršují životní prostředí v Mutěnicích a pokud dojdou k závěru, že zhoršují, podnikli kroky ke zrušení integrovaného povolení pro obě dekontaminační plochy na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Zaslali jsme zastupitelům obce Mutěnice oba příkazy Inspekce životního prostředí pro firmu ENVISERVIS a to ze dne 10.2.2014 a 27.1.2014 s průvodním dopisem.

Žádost prošetření ČIŽP

Dále nás neutěšený stav na obou provozech vedl dne 18. srpna 2014 k sepsání a odeslání podání k zahájení šetření k České inspekci životního prostředí v Brně. (Podnět ČIŽPRokytí a Genžím)

Žádost Ing. Vojtěchu Markovi

Hodláme také poslat žádost Ing. Vojtěchu Markovi o vypovězení nájemní smlouvy s firmou ENVISERVIS,s.r.o. Věříme, že jako dobrý hospodář a rodilý Mutěňák nám občanům Mutěnic v této věci vyjde vstříc, protože toto je nejrychlejší a nejjednodušší způsob jak zabránit dalšímu ničení životního prostředí v Mutěnicích.

AKTUALIZACE

Vhledem k posledním událostem a odhaleným skutečnostem, kdy bylo prokázáno aktivní zapojení p. Ing. Vojtěcha Marka do celé záležitosti s f. ENVISERVIS,s.r.o, jsme tady od tohoto záměru ustoupili.

Postoj zastupitelstva obce Mutěnice

Stávající vedení obce není dostatečně agilní v této věci. Za čtyři léta provozu nikdo fyzicky nepřezkoumal zda takto potencionálně nebezpečné zařízení funguje v souladu s integrovaným povolením – zda to, co je na papíře, je i v realitě. Již v době kdy bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje v rámci povolovacího řízení jako jeho účastník osloveno, svým mlčením vyjádřilo de facto souhlas s těmito provozy. V té době mohlo mimo jiné upozornit Krajský úřad na skutečnost, že zamýšlený projekt je v rozporu s územním plánem obce neboť se nachází na plochách určených k zemědělské prvovýrobě v sousedství ploch sloužících k ochraně přírody a nejsou tak určeny k průmyslové činnosti. Mohlo požadovat zpracování studie vlivu na životní prostředí EIA. Mohlo upozornit, že zařízení v Rokytí se nachází na pozemcích, které nepatří provozovateli ani pronajímateli objektu a v neposlední řadě mohlo upozornit na záměr provozovat v našem katastru provoz na nakládání s nebezpečným odpadem pomocí sdělovacích prostředků své občany. A proto, pokud pronajímatel zařízení na naši žádost nezareaguje, budeme apelovat až na nové zastupitelstvo, které vyjde z podzimních voleb, aby iniciovalo dlouhé a možná i nákladné správní řízení s cílem zrušit ona integrovaná povolení pro dekontaminační plochy v našem katastru po vzoru a třeba i ve spolupráci s obcí Boršice. Dále se náš spolek Čisté Mutěnice bude celou věcí intenzivně zabývat, spojíme se s celonárodními ekologickými spolky a pomocí medializace celého případu naplníme smysl názvu našeho spolku.

Fotogalerie

Dekontaminační plocha Rokytí

Dekontaminační plocha Genže