Srpnová ekologická havárie na dekontaminační ploše Rokytí v Mutěnicích

Krom konstatování, že na základě nevyvratitelných faktů a důkazů došlo k další ekologické havárii v Mutěnicích, dochází také k dlouhodobé kontaminaci Mutěnského katastru tím, že odpadní voda ze záchytných jímek obsahujících vysoké koncentrace ropných látek a těžkých kovů (rozbor), které mají poločas rozpadu až 800 let, je běžně mísena na Bioplynové stanici Mutěnice s materiálem, který je zase používán ke hnojení polí.

Celý příspěvek

Komentář spolku Čisté Mutěnice k XXIV. veřejnému zasedání zastupitelstva obce Mutěnice

Místo věcné diskuse k problému dekontaminačních ploch Rokytí a Genže o kterou se celou dobu snažil předseda spolku Čisté Mutěnice Josef Vagunda-Drgáč se debata zvrhla v dokonalý cirkus, kde někteří zastupitelé řešili, jestli by se také mohlo zakázat vinařům stříkat vinohrad, že někdo vypustil z rybníka 20 cm vody a mohl tak otrávit ryby Kyjovce (toto bylo nad míru komické, zvlášť když uvážíme, že i v samotném rybníce žily ryby a že těch pár kubíků vody přes vyprahlé pole ani do Kyjovky nedoteklo), nebo co by to bylo za katastrofu kdyby vyhořela prodejna barvy-laky. Nechápali jsme souvislost s projednávaným problémem. Celá tato fraška měla jediný účel a to odvést pozornost lidí od právě probíhající ekologické havárie na dekontaminační ploše Genže.

Pan starosta MVDr. Dušan Horák – postoj alibisty

Starosta MVDr. Horák (v čase 1:04:19) přečetl dlouhý dopis z Krajského úřadu aby nás přesvědčil, že obec tyto věci ovlivnit žádným způsobem nemůže. Zde je třeba poznamenat, že autorem onoho dopisu je p. Mikulášek, který je i autorem obou povolení na skládky, kterých nevyhovující technický stav ani nepřišel osobně zkontrolovat! Dále nás ovlažil dalšími a dalšími sliby provozovatele, že dá věci do pořádku. Kdo se chce přesvědčit, že se obec může zasadit o zrušení povolení na obě skládky a že provozovatel stále dokola jen slibuje a svoje sliby neplní, ať sleduje stránky Čistých Mutěnic – brzy uvedeme videodokument z obce Boršice, kde to zastupitelé v čele se starostou Romanem Jílkem dokázali a také dokument jak se reálně v Mutěnicích nakládá s nebezpečnými odpady. Všechny tyto kroky může a mělo by učinit i naše vedení obce, avšak v čase 1:25:56 nás víceméně náš pan starosta vyzval, aby jeho práci za něj udělal spolek Čisté Mutěnice. A tuto práci v zájmu všech občanů taky děláme. Jen rozbory prokazující jedy v okolí Mutěnských skládek nebezpečných odpadů nás již stály cca 17 tisíc korun a čas strávený na této kauze se již počítá na stovky hodin.

Hlasování o tom zda pan Vagunda-Drgáč může mluvit

Jsme rádi, že hlasování (v čase 1:16:36) dopadlo nakonec v prospěch pana Vagundy-Drgáče a svobody slova. Pouze nás zaráží že podobné hlasování nepředcházelo například vyjádření pana Ing. Vojtěcha Marka a Mgr. Marie Kujové.

Zastupitel Trávník podklady nečetl

Výrok p. Vladimíra Trávníka (v čase 1:24:26), který veřejně prohlásil, že si vytiskl jen poslední stránku, protože ostatní ho nezajímalo, neuvedl ani datum ani jaké ze dvou dekontaminčních ploch se dokument týkal, komentovat nebudeme.

Zastupitel Mgr. Charuza a šíření poplašné zprávy

Stejně tak nebereme vážně výrok Mgr. Augustina Charuzy (v čase 1:29:27), který nás obviňoval ze šíření poplašných zpráv v České televizi. Vyčetl nám že, v oné reportáži mluvíme o pětinásobném překročení obsahu ropných látek ve vzorcích přes to, že tyto nejsou v dokumentu přímo uvedeny. Sice chápeme, že ne každý je odborník (sami jimi nejsme), ale než nás začal obviňovat ze šíření poplašných zpráv v médiích, měl si nejprve ověřit, zda náhodou nejsou tato naše tvrzení de facto pravdivé. Doporučujeme Mgr. Charuzovy, v případě, že s námi bude chtít vést diskusi na odpovídající odborné úrovni, aby si doplnil své znalosti z metodiky stanovování škodlivin např.zde: Z tohoto hlediska: Ropné látky = lehké kapaliny = NEL = C10-C40 = benzíny a oleje!

Dále uváděl nepravdivé informace o tom, kolik stromů u skládky v Rokytí rostlo, kdy a za jakých okolností odumřely.

V Rokytí je v současnosti 7 stojících “mrtvých” suchých stromů, 1 stojící strom, který umírá a 5 pařezů. Všechny kmeny nebo pařezy mají po obvodu mnohem více jak 80 cm. Ještě z roku 2006 je na serveru mapy.cz na leteckých snímcích vidět hustě zelené stromy. Od roku 2011 se na snímcích mapy.cz stav stromů zhoršuje.

Někteří to četli a snažili se

Ale abych jen nekritizoval, několik zastupitelů očividně naše podklady přečetlo. Díky nim jmenovitě zejména p. Martinu Králíkovi, Ing. Petru Mokrušovi, Ing. Janu Froňkovi se podařilo prosadit, že obec musí zažádat Krajský úřad o zpracování EIA – studie o vlivu na životní prostředí v případě, že to bude možné. Což firmě ENVISERVIS s.r.o. určitě zkomplikuje možnost obohacovat náš katastr dalším svinstvem. Ing. Petr Mokruša se v souladu se zdravým rozumem zastal myšlenky (v čase 1:34.37), že by obec měla podniknout kroky ke zrušení povolení na obě skládky (škoda jen, že už v podzimních volbách do zastupitelstva nekandiduje).

Rádi bychom občany upozornili na krátký projev pana Martina Králíka (v čase 1:28:19), který se vyjádřil ve smyslu, že firma ENVISERVIS s.r.o nám celé ty roky tvrdila, že je vše v naprostém pořádku a že i kontrolní orgány postupují velice liknavě vzhledem k tomu, co se na skládkách celou dobu reálně děje a že někdo má jistě máslo na hlavě.

Závěr

Věříme, že voliči postoje jednotlivých zastupitelů i vedení obce v této věci náležitě ocení u volebních uren při nastávajících komunálních volbách. Rozhodně jim to vřele doporučujeme. Toto vedení obce dle svého posledního tvrzení neví jak by mělo dál v tomto postupovat – my to víme. A budeme doufat že nové vedení obce s námi bude spolupracovat a zarazí podnikání nebo spíše podnikavost na úkor zdraví občanů Mutěnic.

 

 

Reportáž z Rokytí a Genží

po víc jak půl roce dne 18.8. 2014

“Ale je možné, že se pletu a budu opravdu nesmírně rád, když tyto moje obavy budou konkrétními činy (nikoliv slovy a sliby) zažehnány…”

Tak toto je poslední věta z mé předešlé reportáže o Rokytí. Půl roku je myslím si dostatečně dlouhá doba za, kterou se událo několik věcí, vynořilo mnoho dalších skutečností a informací k tomu, aby mohl vzniknout další článek k tomuto tématu. Jak čas ukázal, většina informací z předešlého článku byla pravdivá a některé v té době „spekulace“ se ukázaly býti přesnými fakty. Proto budu moci v celku bez problémů navázat v dnešním pokračování. Za půl roku zdánlivého klidu se ve skutečnosti událo víc než dost. Ne jenom já, ale i další lidé měli pocit, že celou věc provází několik nejasností a zvláštních okolností podtržených poměrně vlažným přístupem kompetentních, kdy jsme byli ze všech stran ujišťováni o tom, že se vlastně nic neděje, že sem firma vozí jen “ekologický odpad”, že z biodegradační plochy uniká pouze jenom jakási „minerálka“ a že je vše kolem podnikání firmy ENVISERVIS v Mutěnicích je vlastně naprosto v pořádku a že se jedná pouze o “ekologickou pseudokatastrofu” a nafouklou bublinu. Rozhodli jsme se tedy po vlastní linii a na vlastní náklady opatřit další informace a celou věc i názory nás samotných podrobit důkladnému kritickému rozboru, abychom buď potvrdili nebo vyvrátili naše domněnky, předpoklady nebo i paranoiu.

Celý příspěvek

Co je to biodegradace?

Co je to biodegradace (bioremediace), jak funguje a jak by mělo zařízení na biodegradaci vypadat?

Odpad určený k biodegradaci se přiváží na utěsněnou plochu, do nádoby, či haly. Proběhne rozbor dopadu za účelem zjištění chemického složení, konzistence, přítomnosti žádaných mikroorganismů. Po té dojde k úpravě konzistence, vlhkosti a chemického složení (zejména dodání živin, organické hmoty, popř kyslíku) tak, aby prostředí co nejlépe vyhovovalo přesně definovaným mikroorganismům, které biologický rozklad provádějí. Popř. tyto při zjištění jejich nedostatku do odpadu uměle přidat. V případě otevřené dekontaminační plochy by mělo probíhat pravidelné vlhčení materiálu, aby nemohly být kontaminanty roznášeny do okolí větrem a aby se materiál na slunci nepřehříval a nedocházelo k odpařování těkavých látek.

Celý příspěvek

Přednáška v Šardicích 12.6.2014

Ve čtvrtek 12.6.2014 v 18 hodin se na popud obce Šardice uskutečnila v obecní hale U Orla odborná přednáška p. Ing. Lubora Hajducha spojená s diskuzí na téma depolymerizační jednotky (spalovny plastů) v jejím katastru. Této přednášky se zúčastnily místní obyvatelé stejně jako zástupci spolku Za životní prostředí Hovorany a spolku Čisté Mutěnice.

Celý příspěvek

Spalovna plastů v Šardicích

Dne 27.5.2014 se ve skupině Mutěnice na Facebooku objevil odkaz na internetovou petici. Přes neoddiskutovatelný popularizační význam vás musíme upozornit, že tato petice nesplňuje základní zákonem stanovené podmínky k tomu aby k ní mohli kompetentní úředníci přihlédnout. Nicméně informace v článku pod ní uvedeném nás jako spolek zabývající se ochranou životního prostředí v Mutěnicích a okolí doslova šokovala. Stálo tam, že má v těsné blízkosti obce Šardice vyrůst spalovna chemického odpadu.

Celý příspěvek

Reportáž z Rokytí

Dne 8.1. 2014 odvysílala TV Nova reportáž o ekologické katastrofě v Mutěnicích. Reportáž působila popravdě nebojím se to říct „komickým“ dojmem a byla jednoznačně motivována honbou za senzací a téměř vůbec objektivně neinformovala o skutečné situaci na místě a už vůbec se nesnažila ani v náznaku řešit podstatné skutečnosti. I když nezpochybňuji její význam v rozpoutání veřejné diskuse.

Celý příspěvek